فریدون فرخزاد: شب بود بیابان بود (جلد صفحه)

شب بود بیابان بود زمستان بود
فریدون فرخزاد
(رویال)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ‌ شب بود بیابان بود زمستان بود

* * *