فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند (جلد صفحه)

فریدون فرخزاد تنها صداست که می ماند

تنها صداست که می‌ماند
فریدون فرخزاد
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
فریدون فرخزاد ـ تنها صداست که می‌ماند

* * *

error: Content is protected !!