کورش یغمایی: سراب ـ در انتها (جلد صفحه)

سراب تو ـ در انتها
کورش یغمایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کورش یغمایی ـ سراب تو
کورش یغمایی ـ در انتها

* * *

error: Content is protected !!