هایده: تو چشمون سیاهم ـ تنها و گلها (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «تنها و گلها»
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
هایده: تنها و گلها
هایده: تو چشمون سیاهم

* * *

error: Content is protected !!