داریوش: به من نگو دوستت دارم (جلد صفحه)

به من نگو دوستت دارم
داریوش اقبالی
(هارمونی)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش ـ به من نگو دوستت دارم

* * *

error: Content is protected !!