داریوش: زندگی یه بازیه ـ آسمون با من و تو قهره (جلد صفحه)

زندگی یه بازیه ـ آسمون با من و تو قهره دیگه
داریوش اقبالی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش ـ زندگی یه بازیه
داریوش ـ آسمون با من و تو قهره دیگه

* * *

error: Content is protected !!