داریوش: گذشته‌های دور ـ غم، مهمان ناخوانده (جلد صفحه)

گذشته‌های دور ـ غم، مهمان ناخوانده
داریوش اقبالی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
داریوش ـ گذشته‌های دور
داریوش ـ غم، مهمان ناخوانده

* * *

error: Content is protected !!