شب ژانویه ـ گوله گوله برف اومده (جلد صفحه)

ترانه های فیلم شب ژانویه

شب ژانویه ـ گوله گوله برف اومده
رامش ـ مهستی
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
● رامش: شب ژانویه
مهستی: گوله گوله برف اومده

* *‌ *

error: Content is protected !!