سلی: خورشید هفت آسمون ـ آفتاب چیه گل کدومه (جلد صفحه)

خورشید هفت آسمون ـ آفتاب چیه گل کدومه ماه چیه
سلی
(آس ـ رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
سلی ـ‌ خورشید هفت آسمون
سلی ـ آفتاب چیه،‌ گل کدومه، ماه چیه

* * *

error: Content is protected !!