جمال وفایی: راز نگاه ـ به یار بی‌وفا (روی جلد)

راز نگاه ـ به یار بی‌وفا
جمال وفایی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
جمال وفایی ـ راز نگاه
جمال وفایی ـ به یار بی‌وفا

* * *

error: Content is protected !!