محمد نوری: بیا بار سفر بندیم ـ یاد آن روزها بخیر (جلد صفحه)

بیا بار سفر بندیم ـ یاد آن روزها بخیر
محمد نوری
(پارس رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
محمد نوری ـ بیا بار سفر بندیم
محمد نوری ـ یاد آن روزها بخیر

* * *