فرهاد سوادکوهی: چوب خدا ـ‌ سرگذشت (جلد صفحه)

چوب خدا ـ‌ سرگذشت
فرهاد سوادکوهی
(شباهنگ)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
● فرهاد سواد کوهی ـ سرگذشت
فرهاد سواد کوهی ـ چوب خدا صدا نداره

* * *

error: Content is protected !!