فرهاد سوادکوهی: چوب خدا ـ‌ سرگذشت (جلد صفحه)

چوب خدا ـ‌ سرگذشت
فرهاد سوادکوهی
(شباهنگ)