گروه بلاک کتز: چیلی پوم (روی جلد)

چیلی پوم
گروه بلاک کتز
(استریو امیر)