گروه بلاک کتز: بای بای (جلد صفحه)

بای بای
گروه گربه‌های سیاه (بلاک‌ کتز)

شهرام شب‌پره
(استریو امیر)