دایوش رفیعی: گل

گل
شعر: محلی
آهنگ: محلی
خواننده: داریوش رفیعی