پروین غفاری: خاطره

خاطره
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: پروین غفاری