ایرج: از عشق بپرهیز

از عشق بپرهیز
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: ایرج