دلکش: روزگار بگذشته

روزگار بگذشته
شعر: ؟
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش