قاسم جبلی: فروغ دیده

فروغ دیده
شعر: حسن یکرنگی
آهنگ: [ابراهیم] سلمکی
خواننده: قاسم جبلی

error: Content is protected !!