مرضیه: مهربان شو

مهربان شو
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [حبیب‌الله] بدیعی
خواننده: مرضیه