پوران: ترانه من

ترانه من
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری
(این ترانه را «ویگن» هم خوانده است. آنجا نام ترانه‌سرا را «دکتر نیرسینا» نوشته‌اند!) [+]

error: Content is protected !!