عارف: دلداده (ترانه فیلم)

دلداده (شور و عشق)
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: عارف
ترانه فیلم: در دنیا بیگانه بودم

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!