عارف: مرا به خاطر آور ـ به یاد آر ـ دلداده (جلد صفحه)

مرا به خاطر آور ـ به یاد آر ـ دلداده (عشق و شور)
عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ مرا به خاطر آور
عارف ـ مرا به یاد آر
عارف ـ دلداده (عشق و شور)

* * *

error: Content is protected !!