عارف: مرا به یاد آر

مرا به یاد آر
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!