ناصر مسعودی: کاروان زندگی

کاروان زندگی
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: ناصر خدیوی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!