ناصر مسعودی: دیوانه

دیوانه
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: ناصر مسعودی