پوران: من بیگناهم

من بیگناهم
شعر: کریم فکور
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: پوران شاپوری