ویگن ـ پوران: پلیس (دو صدایی)

پلیس
شعر: کریم فکور
خوانندگان: ویگن، پوران شاپوری،‌ منوچهر نوذری

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *