فرشید: زشت

زشت
شعر: منوچهر
آهنگ: مهرداد
خواننده: فرشید