عهدیه: کولی ـ چه دارم (جلد صفحه)

کولی ـ چه دارم
هدیه سپاهیان دانش ایران
به خواهران و برادران مقیم خارج از کشور

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه: کولی
عهدیه: چه دارم

* * *

error: Content is protected !!