عهدیه: کولی (هدیه سپاهیان دانش)

کولی (دختر کولی) [+]
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: روسپی [+]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!