ملکوک ضرابی: آی گفتی

آی گفتی
شعر: ؟
آهنگ: ارکستر شهرزاد
خواننده: ملوک ضرابی

error: Content is protected !!