گروه شقایق: الف، ب، ج، د

الف، ب، ج، د
شعر: ؟
آهنگ:؟
خواننده: ایرج
گروه شقایق

حروف «الفبا» در ترانه‌های ایرانی

* * *