ایرج: تو مگر رو نما داری (ترانه فیلم)

تو مگر رو نما داری
شعر: [محمدعلی شیرازی]
آهنگ: [پرویز] مقصدی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: قصر زرین

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!