ترانه‌های فیلم جهنم + من (جلد صفحه)

هر چی میدونم عشقه ـ از محبت
عهدیه ـ عماد رام
(انوشیروان)