منوچهر سخایی: جان جان ـ آنقدر تو را دوست دارم (جلد صفحه)

جان جان ـ آنقدر تو را دوست دارم
منوچهر سخایی
(ژولیت)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
منوچهر سخایی ـ جان جان
منوچهر سخایی ـ آنقدر تو را دوست دارم

* * *

error: Content is protected !!