ترانه‌های فیلم «شوخی نکن دلخور میشم» (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «شوخی نکن دلخور میشم»
نیلوفر
(نغمه‌ها)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
نیلوفر: آمهدی
نیلوفر: مهمونی
علی تابش: در رو
نیلوفر: آمهدی ـ تک تک تکه

* * *

error: Content is protected !!