اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «داش آکل» (جلد صفحه)

فیلم داش آکل

موسیقی فیلم «داش آکل» (۴)
اسفندیار منفردزاده
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
موسیقی متن فیلم «داش آکل» (بخش اول ـ دوم)
موسیقی متن فیلم «داش آکل» (بخش سوم ـ چهارم)
اسفندیار منفردزاده: موسیقی متن فیلم «داش آکل» و توضیحات

* * *

error: Content is protected !!