گوگوش: قصه دل با که گویم ـ دوستم بدار (جلد صفحه)

قصه‌ی دل با که گویم ـ دوستم بدار [+]
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش: دوستم بدار
گوگوش ـ قصه‌ی دل با که گویم

* * *