امیر رسایی: رفتم من از یاد ـ وسوسه (جلد صفحه)

امیر رسایی رفتم من از یاد

رفتم من از یاد ـ وسوسه
امیر رسایی
(بالت)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
امیر رسایی ـ وسوسه
امیر رسایی ـ رفتم من از یاد

* * *

error: Content is protected !!