عارف: لبات‌و غنچه نکن ـ هر کی خوشگله نامهربونه (جلد صفحه)

عارف لباتو غنچه نکن

لبات‌و غنچه نکن ـ هر کی خوشگله نامهربونه
عارف
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عارف ـ لبات‌و غنچه نکن
عارف ـ هر کی خوشگله نامهربونه

* * *

error: Content is protected !!