جمال وفایی: نیر

جمال وفایی نیر

نیر
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!