داریوش رفیعی: صیاد من

داریوش رفیعی صیاد من

صیاد من
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: داریوش رفیعی


چه سازم به این دل که دیوانه سامان ندارد
ز درمان چه حاصل که این خسته درمان ندارد

* * *

error: Content is protected !!