پوران: خداحافظ (ترانه فیلم)

پوران خداحافظ

خداحافظ
شعر: [بیژن ترقی]
آهنگ: سیامک یاسمی
خواننده: پوران شاپوری
ترانه فیلم: شمسی پهلوون