کوروس سرهنگ‌زاده:‌ دیگه این دل واسه ما دل نمیشه (جلد صفحه)

کورس سرهنگ زاده دل ایدل

دیگه این دل واسه ما دل نمیشه
هدیه سپاهیان دانش ایران
به خواهران و برادران مقیم خارج از کشور

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه

* * *

error: Content is protected !!