کوروس سرهنگ زاده: دل ای دل (جلد صفحه)

کوروس سرهنگ زاده نه دیگه این واسه ما دل نمیشه

دل ایدل
هدیه سپاهیان دانش ایران
به خواهران و برادران مقیم خارج از کشور

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کوروس سرهنگ‌زاده: دل ای دل

* * *