کوروس سرهنگ‌زاده: دل ایدل (هدیه سپاه دانش)

کوروس سرهنگ زاده دل ایدل

دل ایدل
کوروس سرهنگ‌زاده

این ترانه‌ در بخش «ترانه‌های بیژن مفید»
بیژن مفید: دل ایدل

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *