پوران: آشنا

پوران آشنا

آشنا
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاپوری