آفت: کبوتر بوم

آفت کفتر بوم

کفتر بوم
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آفت