پوران: فرشته امید من

پوران فرشته امید من

فرشته امید من
شعر: ؟
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: پوران شاپوری

ای کبوتر سفید من دل به که بستی!؟
ز من چرا شدی جدا،‌با که نشسته‌ای!؟
تا خاطره‌ی عشق مرا زنده کُنی
با زمزمه‌ی شوق و طرب به لانه بازآ
تا بار دگر بر رُخ من خنده کُنی
ای رفته به قهر از برِ من، به خانه بازآ

گرچه از برم نهانی
در نگاهِ دل عیانی
عاشقِ کسی نبوده‌ای
حالِ عاشقان چه دانی!؟

ای فرشته‌ی امید من ترکِ سفر کُن
مرا رها ز محنتِ عشقِ دگر کُن
چون نکهت گل روی سر باد سحر
بنشین و بیا، کُن گذری به کلبه‌ی من
در گلشنِ‌ دل ره نکُند مرغِ‌ دگر
تا مانده ز تو بال و پَری به کلبه‌ی من

ای امید زندگانی
از چه در بَرم نمانی!؟
عاشقِ کسی نبوده‌ای
حالِ عاشقان چه دانی!؟

* * *

error: Content is protected !!